Regulamin

I DEFINICJE

 1. CV / Curriculum vitae – to życiorys zawodowy kandydata.
 2. Doradca Językowy – to jednoosobowa działalność gospodarcza, której założycielem i Właścicielem jest Karolina Wawrzyniak
 3. Dzień roboczy – to jeden z dni pracujących od poniedziałku do piątku.
 4. Kandydat – osoba ubiegająca się o pracę.
 5. Klient- osoba, która wykupiła usługę w firmie Doradca Językowy.
 6. Oferta – to jeden z trzech pakietów, w ramach których Doradca Językowy świadczy swoje usługi.
 7. Pakiet – jedna z ofert, w ramach których Doradca Językowy świadczy swoje usługi.
 8. Pracodawca – osoba zatrudniająca kandydata na dane stanowisko.
 9. Serwis – strona internetowa www.doradcajezykowy.com, strona główna, jak i jej podstrony.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usług zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem za pośrednictwem korespondencji mailowej po wyrażeniu zgody na przedstawioną ofertę.
 11. Usługa – usługi prezentowane w ramach pakietów przeznaczone do sprzedaży, w szczególności pakiety MINI, MIDI, MAXI zarówno dla Firm, jak i Kandydata, Tłumaczenia, Konsultacje językowe na życzenie.
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 3 marca 2017 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219).
 14. Właściciel – Doradca Językowy-Karolina Wawrzyniak, z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Pułaskiego 17/3, 40-276 Katowice; NIP: 9542808482, REGON: 384549033.
 15. Zapytanie – to wiadomość, którą wysyła klient przy pomocy formularza zgłoszeniowego publikowanego w serwisie internetowym www.doradcajezykowy.com lub poczty mailowej: kontakt@doradcajezykowy.com.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem i administratorem serwisu www.doradcajezykowy.com jest Doradca Językowy-Karolina Wawrzyniak, z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Pułaskiego 17/3, 40-276 Katowice; NIP: 9542808482, REGON: 384549033.
 2. Informacje o Usługach podane w serwisie internetowym www.doradcajezykowy.com, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania z serwisu oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z nim. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 4. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest wysłanie zapytania do Właściciela z prośbą o indywidualną wycenę jednego z pakietów MINI, MIDI, MAXI w kategorii dla Firm, indywidualną wycenę tłumaczeń i nabycie na stronie www.doradcajezykowy.com pakietów MINI, MIDI, MAXI w kategorii dla Kandydata, a także zakupienie lekcji językowej zwanej na stronie Konsultacjami językowymi na życzenie. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi oferowane w serwisie internetowym www. doradcajezykowy.com.
 5. Właściciel nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z serwisu. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze serwisu internetowego.

III TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  • posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
  • zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
  • posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 2. Klient może składać zamówienia na poszczególne Usługi pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne:
  • Dla usługi: stworzenia CV – program obsługujący format pliku PDF, Word, pages
  • Dla usługi: przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej – program Skype lub Hangout
  • Dla usługi – weryfikacja językowa Kandydata – Skype, Hangout, urządzenie umożliwiające głosową komunikację na odległość (telefon komórkowy).
  • Dla usługi: konsultacje – program Skype, Hangout lub urządzenie umożliwiające głosową komunikację na odległość (telefon komórkowy).

IV SKŁADANIE ZAPYTANIA, ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY

 1. W celu zamówienia Usługi, należy wejść na stronę internetową www.doradcajezykowy.com, a następnie dokonać wyboru pakietu MINI, MIDI lub MAXI w kategorii Dla Firm lub oferty Tłumaczeń, przejść do opcji Indywidualna wycena i wypełnić formularz zgłoszeniowy lub wysłać zapytanie dotyczące zakupu usługi na adres mailowy: kontakt@doradcajezykowy.com. W obu wypadkach konieczne jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie. Doradca Językowy może w celu zapłaty przekierować odbiorcę do strony danej usługi i zażądać zaliczki w wysokości min. 100 PLN brutto przed wykonaniem usługi. Kwota zaliczki pomniejszy sumę całkowitą zlecenia. Uregulowanie drugiej części kwoty zlecenia będzie miało miejsce do dwóch dni roboczych po wykonaniu usługi przez odbiorcę usługi. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu.

 2. Celem złożenia zapytania konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  • imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu zapytania),
  • adresu e-mail; podanie numeru telefonu,
  • akceptację zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez firmę Doradca Językowy jako Administratora Danych Osobowych w celu obsługi ww. zapytania, przygotowania oferty i świadczenia usługi. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z Regulaminem i z pouczeniem zawartym w dokumencie „Polityka prywatności oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych i akceptuje te zapisy”.
  • a następnie wysłanie zapytania poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”.
 3. Po przesłaniu zapytania przez Klienta, Właściciel odpowiada na zapytanie w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania zapytania. Klient otrzymuje pełny opis oferty, jej cenę, ramy czasowe wykonania usługi, numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę za wybrany pakiet usług.
 4. W celu zamówienia pakietu MINI, MIDI i MAXI dla Kandydata lub Konsultacji językowych na życzenie, na stronie internetowej www.doradcajezykowy.com należy wybrać jedną z trzech opcji na stronie internetowej, przejść dalej, wybrać odpowiedni dzień w kalendarzu (dzień zakończenia usługi), wybrać godzinę usługi, podać dane klienta: numer telefonu, adres e-mail oraz uzupełnić pole „Komentarz” w razie dodatkowych informacji, przejść do płatności i uzupełnić dane płatnicze. Następnie potwierdzić poprawności danych i wysłać zamówienie. Dane z karty płatniczej nie są przetwarzane ani zapisywane przez Doradcę Językowego. Płatności są obsługiwane przez dostawcę Stripe: https://stripe.com/en-pl/ssa.
 5. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Właściciela opłaty za wybrany pakiet oraz w przypadku pakietu MINI, MIDI i MAXI dla Firm odraz Tłumaczeń e-mailowe potwierdzenie chęci zakupu usługi przez Klienta. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim lub języku angielskim lub języku niemieckim w zależności od języka, którym włada Klient w treści zgodnej z Regulaminem. Podstawą wykładni umowy sporządzonej w formie obcojęzycznej jest wersja w języku polskim, ponieważ Właściciel jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, a siedziba jego firmy znajduje się na terenie tego kraju.
 6. Dostarczenie zakupionej Usługi odbywa się po zawarciu Umowy, zaksięgowaniu wpłaty na konto, w czasie który został przedstawiony przez Właściciela i zaakceptowany przez Klienta.
 7. Na życzenie Klienta, Właściciel wystawia fakturę VAT. Klient, poprzez wysłanie formularza o indywidualną wycenę akceptuje Regulamin i wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych i innych informacji handlowych. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”- przy ofercie MINI, MIDI, MAXI dla Firm oraz przy ofercie Tłumaczeń. Natomiast przy ofercie MINI, MIDI, MAXI dla Kandydata i Konsultacjach akceptuje się Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych i innych informacji handlowych poprzez potwierdzenie danych w kroku: „Sprawdź szczegóły rezerwacji” i wysłaniu zamówienia do Doradcy Językowego oraz uiszczeniu opłaty za usługę. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody musi mieć formę pisemną i winna być wysłana na adres e-mail: kontakt@doradcajezykowy.com

V FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Usługi:
  • a) przelew bankowy – płatne bezpośrednio na konto Właściciela; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać Imię i nazwisko oraz nazwę wybranego pakietu. Dostarczenie zakupionej Usługi odbywa się po zawarciu Umowy, zaksięgowaniu wpłaty na konto na konto, w czasie który został przedstawiony przez Właściciela i zaakceptowany przez Klienta.
  • b) dokonanie płatności na stronie podając dane swojej karty debetowej lub kredytowej. Płatność jest realizowana za pomocą dostawcy Stripe: https://stripe.com/en-pl/ssa. Doradca Językowy nie zapisuje, ani nie przetwarza danych kart debetowych/kredytowych. Podanie danych służy wyłącznie do zakupienia danej usługi.

VI REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W przypadku, gdy Klient uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: kontakt@doradcajezykowy.com w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
 3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Klienta: imię i nazwisko, nazwę wybranego pakietu, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
 4. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Klienta zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
 5. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.
 6. Klient ma prawo również zgłoszenia reklamacji co do funkcjonowania serwisu internetowego. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: kontakt@doradcajezykowy.com w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Rozpoznanie reklamacji odbywa się na tej samej zasadzie jak w punkcie 4 i 5.
 7. Postanowienia pkt 4-5 nie mają zastosowania dla Konsumentów.
 8. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz.U. z 2002 r., poz. 1225), prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie przed upływem 10 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wysłane na adres: kontakt@doradcajezykowy.com. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli przed upływem 10 dni od zawarcia umowy wyrazi on zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez firmę Doradca Językowy- Karolina Wawrzyniak.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły. W przypadku przesłania Klientowi opracowanego CV w języku polskim, niemieckim lub angielskim, Klient po odstąpieniu od umowy nie może kopiować, zapisywać, powielać, rozsyłać CV w takiej samej formie, w szczególności dotyczy to: treści zapisów znajdujących się w dokumencie w tej samej formie stylistycznej lub graficznej. W przypadku odbycia treningu przed rozmową kwalifikacyjną na Skype lub weryfikacji językowej kandydata, Klient musi zwrócić otrzymane materiały w niezmienionej formie. Zabrania się ich kopiowania, przesyłania, upubliczniania lub powielania, gdyż wszystkie materiały i metody zastosowane podczas treningu na Skype lub weryfikacji językowej kandydata są objęte prawem autorskim, a sposób przekazania wiedzy stanowi własność Właściciela. Jednocześnie Właściciel nie gwarantuje Klientowi, że po odbytym treningu przed rozmową kwalifikacyjną lub też za pomocą profesjonalnie opracowanego CV otrzyma on posadę, o którą się ubiega.
 10. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w emailowej na adres: kontakt@doradcajezykowy.com w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko i nazwę wykupionego pakietu) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację. Zwroty pieniężne następują w przypadku rażącego niespełnienia usługi przez Właściciela następują w tej samej formie, w jakiej Właściciel otrzymał zapłatę.
 11. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym Konsumentem, a związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.
 12. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

VII POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Właściciel w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, jaką jest trening przed rozmową kwalifikacyjną lub utworzenie CV lub weryfikacja językowa kandydata, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela oraz Klienta.
 2. W przypadku zakupu usługi na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionej usługi. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację.
 3. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionej usłudze (treningu przed rozmową kwalifikacyjną lub też weryfikacji językowej kandydata w przypadku firm, konsultacji językowych na życzenie), która odbyła się w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w takim spotkaniu. Właściciel nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kwoty Klientowi.
 4. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym spotkaniu o którym mowa w punkcie 3 powyżej, należy rozumieć niestawiennictwo klienta lub osoby trzeciej, dla której została wykupiona usługa do dwudziestu minut od rozpoczęcia spotkania. W tym przypadku Właściciel nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty.
 5. Klient, korzystając z serwisu internetowego zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania z serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów,
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
  • niewykorzystywania serwisu do przesyłania lub zamieszczania w ramach serwisu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronie internetowej w każdej wersji językowej wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
  • korzystania z serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Właściciel jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z serwisu internetowego.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub opracowania zapytania, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. Jeśli Klient nie zdecyduje się na zakup usługi, wówczas jego wiadomość mailowa wraz z adresem e-mailowym zostaje trwale usunięta ze skrzynki mailowej, chyba że Klient wyraził zgodę marketingową na przesyłanie mu nowych ofert drogą elektroniczną. CV opracowane dla Klienta oraz analiza weryfikacji kompetencji językowych kandydata ulega zniszczeniu zaraz po jego wysłaniu Klientowi i otrzymaniu od niego informacji o odbiorze kompletnej Usługi. Dane te nie będą również powielane, kopiowane, upubliczniane lub przekazywane osobom trzecim.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”].
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI ZNAJDUJĄCA SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, ikony, nagrania, logotypy) zamieszczone w serwisie internetowym są własnością Właściciela lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018, poz. 1191).
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od 10.10.2020.